Forretningsbetingelser

Advokat Henrik Ravnild etableret på følgende adresse:

Frederikssundsvej 159
2700 Brønshøj

Advokatkontoret kan kontaktes på telefonnummer +45 38284312.

Advokat Henrik Ravnilds CVR-nummer er 28652070.

Advokat Henrik Ravnild er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Henrik Ravnild er ansvarsforsikret hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Henrik Ravnild,
uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller
betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid,
eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Advokat Henrik Ravnild anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Henrik Ravnild er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.
Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk
© Copyright 2007-2016