Forretningsbetingelser

Advokat Henrik Ravnild er etableret på følgende adresse:

Frederikssundsvej 159
2700 Brønshøj

Advokatkontoret kan kontaktes på telefonnummer +45 38284312 og 23713053, samt på email: hr@brh-advokater.dk

Advokat Henrik Ravnilds CVR-nummer er 28652070.

Advokat Henrik Ravnild har klientkonto i Handelsbanken A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.
Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000,- kr.).
Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål.
Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt klientkonti.
Nærmere oplysninger om garanti-ordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Henrik Ravnild er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Henrik Ravnild er ansvarsforsikret hos HDI-Gerling Forsikring under police nr. 156-08655299-14007.Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Henrik Ravnild, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:
Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Advokat Henrik Ravnild anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Henrik Ravnild er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.
Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokat Henrik Ravnild og/eller utilfredshed med dennes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 8, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk
© Copyright 2007-2019