Forretningsbetingelser

Advokat Ole Fischer etableret på følgende adresse:

Frederikssundsvej 159
2700 Brønshøj

Advokatkontoret kan kontaktes på telefonnummer +45 38284312.

Advokat Ole Fischers CVR-nummer er 25867408.

Advokat Ole Fischer er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Ole Fischer er ansvarsforsikret hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Ole Fischer,
uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller
betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid,
eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Advokat Ole Fischer anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Ole Fischer er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.
Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk
© Copyright 2007-2016