Forretningsbetingelser

Advokat Ole Fischer er etableret på følgende adresse:

Frederikssundsvej 159
2700 Brønshøj

Advokatkontoret kan kontaktes på telefonnummer +45 38284312 samt på emailadressen of@brh-advokater.dk

Advokat Ole Fischers CVR-nummer er 25867408.

Advokat Ole Fischer har klientkonti i Danske Bank A/S og Handelsbanken A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.
Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000,- kr.).
Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål.
Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt klientkonti.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Ole Fischer er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Ole Fischer er ansvarsforsikret hos Tryg, policenr. 674-913. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Ole Fischer, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:
Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid,
eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Advokat Ole Fischer anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Ole Fischer er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.
Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokat Ole Fischer og/eller utilfredshed med dennes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 8, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk
© Copyright 2007-2019